Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor

 1. OPERATORUL

  Societatea RENANIA TRADE S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Targu-Mures, str. Dezrobirii, nr. 19, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr. J26/822/1995, CUI RO8006912, reprezentata prin Director General Florentina Taudor,

  denumita in continuare „Operatorul

  in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare denumit „Regulamentul”),

  va ofera mai jos informatiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de recrutare personal

 2. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

  Operatorul, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in calitatea dumneavoastra de candidat pentru posturile deschise in cadrul organizatiei Operatorului (denumit in continuare si „Persoana Vizata„), in conditiile descrise prin prezenta informare, dupa cum urmeaza:

  1. date personale de contact si de indentificare: numele, prenumele, adresa de domiciliu, resedinta, data nasterii, numarul de telefon si adresa de email, nationalitatea, cetatenia,  in prima parte a procesului de recrutare iar in cazul in care ajungem impreuna cu dvs. la o etapa avansata (comunicarea de oferta de ex.)  de recrutare in vederea contractarii,  se vor solicita in acest scop cartea de identitate sau pasaportul, date cum ar fi CNP, seria si numarul CI/Pasaportului, sau alte date de indentificare  necesare;
  2. date care permit verificarea conditiilor de eligibilitate si de selectie aferente procesului de recrutare: acte de studii (ex: diploma de bacalaureat, diploma de licenta, diploma de master, doctorat, etc), atestate/certificate profesionale sau atestate emise de autoritatile de reglementare, calificari/atestate specifice postului, vizele de sedere in tara, referinte, note de interviu, evidente/rezultatele verificarilor anterioare angajarii, informatii incluse in CV-ul Persoanei Vizate si/sau in orice formulare de cerere;
  3. date privind examinarea profesionala a Persoanei Vizate: referinte, note de interviu, evidente/rezultatele verificarilor Persoanei Vizate, experienta profesionala, analizele de performanta si evaluare, planuri de imbunatatire a performantei si corespondenta aferenta; In cursul procesului de recrutare, Persoana vizata va sustine teste generale si/sau specifice, in acord cu cerintele postului vizat si va participa la discutii/interviuri cu angajatii companiei referitoare la nivelul de pregatire al persoanei vizate, raportat la cerintele postului/domeniului vizat si cu scopul de a identifica si selecta candidatul cel mai potrivit. Rezultatele testelor generale si/sau specifice, cele ale interviurilor, discutiile avute, vor fi utilizate de catre companie exclusiv in scopul identificarii si selectarii candidatilor cei mai potriviti.
  4. date privind remuneratia: precum cea din oferta de munca si date privind virarea corespunzatoare a contributiilor la bugetul de stat de catre angajatorul precedent;
  5. date privind sanatatea: informatii despre conditia medicala a Persoanei Vizate, detalii privind eventuale dizabilitati sau restrictii de munca;
  6. date referitoare la disciplina Persoanei Vizate la locul de munca: informatii privind eventuale comportamente in mediul de lucru ale Persoanei Vizate si/sau proceduri disciplinare in care a fost implicata;
  7. date colectate din supravegherea video a cailor de acces in/din spatiile Operatorului, pentru siguranta si securitatea accesului, pentru paza si protectia bunurilor si respectiv a persoanelor.
 3. SURSA DATELOR

  Colectam datele dvs. personale direct de la dvs., la sediul nostru si la punctele noastre de lucru din tara, in mod fizic sau prin e-mail, din aplicatii de recrutare accesate si/sau utilizate de catre dvs.(e.g. eJobs), de la societati de recrutare la care ati apelat in vederea angajarii, de la furnizorii de servicii de recrutare si respectiv de furnizare personal, dupa caz.

  Totodata, ne furnizati dvs. direct date cu caracter personal prin intermediul CV-ului depus in vederea  angajarii, prin solicitari/comunicari/date cu caracter personal  puse la dispozitie in procesul de recrutare.

 4. TEMEIUL SI SCOPURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

  1. Se realizeaza activitati de prelucrare, intemeiate pe asigurarea unui interes legitim al Operatorului (temei juridic), pentru urmatoarele scopuri:
   1. realizarea procesului de selectie si recrutare a Persoanelor Vizate in vederea angajarii, analizarea conditiilor de angajare sau de promovare;
   2. programarea si desfasurarea interviului de angajarare, elaborarea listei scurte cu Persoanele Vizate care se aproprie cel mai mult de cerintele postului deschis;
   3. conservarea dreptului la aparare al Operatorului;
   4. supraveghere video in vederea asigurarii protectiei bunurilor si persoanelor, pentru garantarea securitatii sistemelor informatice.
  2. Se realizeaza activitati de prelucrare, intemeiate pe efectuarea de demersuri in vederea incheierii contractului de munca (temei juridic), pentru urmatoarele scopuri:
   1. adoptarea deciziei finale ale Operatorului privind angajarea Persoanei Vizate, precum si acordarea de feedback pozitiv/negativ;
   2. intocmirea documentatiei de angajare in caz de feedback pozitiv si apoi de acceptare a ofertei.
  3. Se realizeaza activitati de prelucrare, intemeiate pe indeplinirea unei obligatii legale (temei juridic), pentru urmatoarele scopuri precum:
   1. in vederea examinarii prealabile a dreptului/Permisului de munca in Romania al Persoanei Vizate;
   2. pentru realizarea raportarilor catre autoritati si organisme competente, daca, potrivit legii este cazul ;
   3. realizarea raportarilor/comunicarii cu autoritati /institutii cu atributii de control/supraveghere/monitorizare, daca in conformitate cu prevederile legale aplicabile este cazul.
  4. Se realizeaza activitati de prelucrare, intemeiate pe consimtamantul Persoanei Vizate (temei juridic), daca acesta a fost obtinut, pentru urmatoarele scopuri:
   1. pastrarea datelor cu caracter personal, ale Persoanelor Vizate in cadrul unor recrutari specifice ulterioare, fara insa ca aceasta pastrare sa nasca in sarcina Operatorului vreo obligatie de a selecta, respectiv de a contracta cu candidatul.
 5. DURATA SI CONDITIILE PRELUCRARII DATELOR:

  In cadrul scopurilor legate de activitatea de resurse umane, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate, daca va fi cazul stocate,  pe o perioada limitata de timp intr-un loc sigur si in conformitate cu conditiile si prevederile legale, astfel:

  1. pe durata desfasurarii procesului de recrutare, pana la momentul angajarii pentru candidatul care pe baza recrutarii respective va intra intr-un raport juridic contractual cu Societatea, urmand ca, dupa angajarea sa, prelucrarea datelor comunicate in scop de recrutare sa se faca de catre Societate in scopul pastrarii evidentelor in vederea contractarii/derularii raportului juridic contractual care a intervenit cu Societatea;
  2. pe o perioada de 3 (trei) ani de la data inregistrarii candidaturii Persoanei vizate, in cazul in care aceasta din urma si-a exprimat consimtamantul potrivit art. 4 pct. IV si daca nu si-a exercitat inlauntrul termenului de 3 (trei) ani dreptul de a-si retrage consimtamantul, caz in care perioada se va limita corespunzator in acest sens;
  3. datele cu caracter personal sunt sterse de indata ce decizia Operatorului este negativa in privinta angajarii Persoanei Vizate, exceptand situatia prevazuta de art. 4, punctul IV, cand Persoana Vizata isi exprima consimtamantul expres cu privire la prelucrarea datelor ulterior incheierii procesului de recrutare, la art.4 punctul I. subpunctul iii si art. 4 punctul III subpunctele ii si iii, in caz ca prevederile legale aplicabile obliga la prelucrarea datelor dar limitat la durata impusa de actele normative in acest sens.

  Pe toata durata prelucrarii datelor personale Operatorul informeaza Persoana Vizata  ca asigura respectarea prevederilor legale aplicabile si in ceea ce priveste confidentialitatea datelor, aplicarea si respectarea masurilor si cerintelor tehnice si organizatorice de siguranta si de securitate in acest domeniu.

 6. DESTINATARI:

  Dezvaluim datele dvs. cu caracter personal mai sus-mentionate urmatoarelor categorii de destinatari (alti operatori, operatori asociati sau imputerniciti ai operatorului)

  1. catre alte societati, entitati care furnizeaza diverse servicii de suport pentru Operator pentru a ne putea realiza activitatea (precum servicii de recrutare de personal, servicii IT, servicii de mentenanta sisteme/baze de date, servicii de paza si protectie, etc.);
  2. catre autoritatile statului precum ITM, autoritatea fiscala, ANSPDCP, etc. pe baza competentelor acestora prevazute de legea aplicabila;
  3. intern catre angajatii Societatii care au obligatii de a pastra confidentialitatea deplina a datelor si respectiv de a respecta normele si procedurile interne ale Societatii si in acest sens.
 7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

  La data prezentei, RENANIA TRADE are contractate servicii de specialitate online / in cloud pentru datele stocate electronic, pentru care RENANIA TRADE  utilizeaza  serviciile unui furnizor specializat cu sediul in Irlanda si ale intermediarului sau, cu sediul in Germania, pe baze contractuale, cu clauze exprese din perspectiva Regulamentului general privind protectia datelor, inclusiv cu indicarea prevederilor art.46 din regulamentul sus-mentionat.

 8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE:

  Dorim sa va informam, de asemenea, ca, potrivit Regulamentului, pentru datele cu caracter personal in relatia dvs. cu Societatea in scop principal de recrutare, aveti urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal, adica dreptul dvs. ca Operatorul sa va informeze daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal si, in caz afirmativ, sa va asigure accesul la datele respective; in acest scop, Operatorul va furniza, gratuit, o copie a datelor prelucrate si va va oferi toate informatiile prevazute de Regulament;
  • dreptul la rectificarea si respectiv completarea datelor, adica dreptul dvs. ca Operatorul sa corecteze datele dvs. inexacte si/sau sa completeze datele lipsa;
  • dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat„), adica dreptul dvs. ca Operatorul sa elimine datele dvs. personale in urmatoarele cazuri:
   1. datele respective nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   2. va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
   3. va opuneti la prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze asupra drepturilor dvs. in ceea ce priveste prelucrarea datelor respective;
   4. va opuneti la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru scopuri comerciale/reclama (marketing direct);
   5. daca datele dvs. au fost prelucrate ilegal;
   6. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a Operatorul.

   cu precizarea ca, in conformitate cu prevederile art.17 din Regulament,  pot fi si situatii (precum exercitarea unui drept in instanta de ex.) in care Operatorul nu va putea curs solicitarii dvs.

  • dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor, in urmatoarele conditii:
   1. daca contestati exactitatea datelor dvs. personale care sunt in posesia Operatorul (restrictionarea va avea efect pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor respective);
   2. daca prelucrarea este ilegala dar dvs. nu doriti stergerea datelor cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii acestora;
   3. Operatorul nu mai are nevoie de datele respective in scopul prelucrarii acestora, dar dvs. ni le solicitati pentru valorificarea unui drept in instanta;
   4. daca va opuneti prelucrarii datelor, restrictionarea va avea efect pe durata necesara sa verificam daca drepturile  Operatorul prevaleaza asupra drepturilor dvs.
  • dreptul la portabilitatea datelor – adica dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, pe care le prelucram si pe care le conservam intr-un format electronic; prin urmare, nu aveti dreptul de a primi datele stocate de noi pe suport de hartie; aveti dreptul de a primi aceste date intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit in mod automat; datele astfel primite pot fi conservate de dvs., pot fi transmise altui operator sau, in urma solicitarii dvs., le putem transmite noi catre operatorul pe care ni-l veti indica, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • dreptul de opozitie – adica dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor dvs. personale, din motive legate de situatia dvs. particulara; Operatorul nu va mai prelucra datele dvs., cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dvs. sau ca scopul prelucrarii este valorificarea unui drept in instanta.
   Pentru evitarea oricarui dubiu precizam ca datele dvs. cu caracter personal prelucrate in baza temeiurilor mentionate mai sus si in scop de recrutare nu fac obiectul prelucrarii in scop de marketing de catre Operator.
  • dreptul de retragere a consimtamantului acordat in vederea prelucrarii – puteti sa va retrageti in orice moment consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale care se prelucreaza in baza acordului dvs., fara costuri; daca va retrageti consimtamantul, prelucrarea datelor dvs. efectuata inainte de retragerea consimtamantului va ramane legala;
  • dreptul de a obtine interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia luata de Operator exclusiv in mod automat. Pentru evitarea oricarui dubiu, va informam ca la data prezentei note Renania nu efectueaza vreo prelucrare exlusiv prin mijloace automate pentru luarea unei decizii in privinta dvs. (persoana vizata).

  Pentru a va exercita oricare din aceste drepturi in relatia cu Societatea, puteti contacta Operatorul/Societatea Renania Trade SRL printr-o solicitare scrisa, in atentia Departamentului Resurse Umane – sau prin email la adresa dpo@renania.ro.
  Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si vi se va raspunde in termenul prevazut de  Regulamentul privind protectia datelor.

 9. PLANGERI IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

  Operatorul are obligatia de a va furniza informatii privind actiunile intreprinse ca urmare a exercitarii drepturilor indicate mai sus, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in cel mult o luna de la primirea cererii.  In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni. In acest caz, avem oricum obligatia de a va informa cu privire la o astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, prezentand si motivele intarzierii.

  In cazul in care Operatorul va comunica decizia de a nu lua masuri in legatura cu cererea dvs. sau daca raspunsul primit de la Operator nu este satisfacator, aveti dreptul de a depune  plangeri:

  • la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.),  cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro;
  • la instanta competenta.

Am citit si imi este clar,

Nume si prenume: ___________________

Data: _______________________

Semnatura: _________________________________

ro_RORomanian